روغن و گریس های صنایع غذایی و دارویی

روغن انتقال حرارت کسیدا اچ تی – Shell Cassida Fluid HT 32

تماس بگیرید.موجود است

روغن و گریس های صنایع غذایی و دارویی

روغن دنده شل کسیدا جی ال – Shell Cassida Fluids GL 150

تماس بگیرید.موجود است

روغن و گریس های صنایع غذایی و دارویی

روغن دنده شل کسیدا جی ال – Shell Cassida Fluids GL 220

تماس بگیرید.موجود است

روغن و گریس های صنایع غذایی و دارویی

روغن دنده شل کسیدا جی ال – Shell Cassida Fluids GL 460

تماس بگیرید.موجود است

روغن و گریس های صنایع غذایی و دارویی

روغن زنجیر شل کسیدا – Shell Cassida Chain Oil 1000

تماس بگیرید.موجود است

روغن و گریس های صنایع غذایی و دارویی

روغن زنجیر شل کسیدا – Shell Cassida Chain Oil 150

تماس بگیرید.موجود است

روغن و گریس های صنایع غذایی و دارویی

روغن کمپرسور کسیدا آر سی – Shell Cassida Fluid RC 220

تماس بگیرید.موجود است

روغن و گریس های صنایع غذایی و دارویی

روغن کمپرسور کسیدا سی آر – Shell Cassida Fluid CR 46

تماس بگیرید.موجود است

روغن و گریس های صنایع غذایی و دارویی

روغن هیدرولیک کسیدا اچ اف – Shell Cassida Fluid HF 100

تماس بگیرید.موجود است

روغن و گریس های صنایع غذایی و دارویی

روغن هیدرولیک کسیدا اچ اف – Shell Cassida Fluid HF 15

تماس بگیرید.موجود است

روغن و گریس های صنایع غذایی و دارویی

روغن هیدرولیک کسیدا اچ اف – Shell Cassida Fluid HF 32

تماس بگیرید.موجود است

روغن و گریس های صنایع غذایی و دارویی

روغن هیدرولیک کسیدا اچ اف – Shell Cassida Fluid HF 68

تماس بگیرید.موجود است

روغن و گریس های صنایع غذایی و دارویی

گریس شل کسیدا آر ال اس – Shell Cassida Grease RLS 0

تماس بگیرید.موجود است
تماس بگیرید.موجود است

روغن و گریس های صنایع غذایی و دارویی

گریس شل کسیدا آر ال اس – Shell Cassida Grease RLS 1

تماس بگیرید.موجود است

روغن و گریس های صنایع غذایی و دارویی

گریس شل کسیدا آر ال اس – Shell Cassida Grease RLS 2

تماس بگیرید.موجود است
Call Now Buttonمشاوره و سفارش