روغن و گریس های صنعتی

گریس ابرو لیتیم – ABRO synthetic lithium